Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927)
________________________________________

Özgeçmiş - Biography (Encarta)

Home Page

1886

Hüseyin Avni (Lifij) Samsun ili Ladik ilçesine bağlı Karaaptalsultan Köyünde doğdu.

Huseyin Avni Lifij was born in the village of Karaaptalsultan in Ladik, Samsun.
1887

Ailesi İstanbul'da Rumeli Hisarına yerleşti.

His family moved to Rumeli Hisar, Istanbul.
1893

1893-1896. İlk öğrenimini Fatihte, Aşıkpaşa mahallesindeki mahalle okulunda yaptı. Bu okulda resim ve müzik dersleri ile ilgilendi.

1893-1896. He went to primary school at Asikpasa Mahallesi in Fatih, Istanbul. In the school he was interested in painting and music courses.
1896

1896-1898. Orta öğrenimini Nadir Beyin Şehzadebaşındaki "Numune-i Terakki Mektebi"nde yaptı. İdadi mezunu bir kişiden ilk Fransızca dersini aldı.

1896-1898. He did his secondary education in "Numune-i Terakki Mektebi" in Sehzadebasi, Istanbul. He started to take French lessons from a private tutor.
1898

1898-1900 arası hasta olduğundan okula gönderilmedi.

1898-1900. He was not able to attend school because of illness.
1901

Nafıa Nezaretinin Demiryolları Müdürlüğü'nde işe girdi. Fransızca öğrenmek için "Alyans İsraelit" okuluna kısa bir süre devam etti. İskender Ferit Bey'den özel Fransızca dersi almaya başladı.

He started to work in the Railways Department of Ministry of Public Works. He attended for a short period "Alyans Israelit" school to learn French, and started taking private lessons in French from Iskender Ferit Bey.
1903

1903-1904. Fransızca dersleri devam etti. Anatomi öğrenmek için "Mülkiye Tıbbıyesi"ne, boya tekniğini öğrenmek için de "Eczacı Mektebi"nin Fizik ve Kimya derslerine dinleyici öğrenci olarak katıldı.

1903-1904. He continued taking French lessons from Iskender Ferit Bey. Attended anatomy classes in Medical School and physics and chemistry classes in Pharmacy School as a listener.
1906

İskender Ferit ve yeni tanıştığı Henri Prost, resimlerini Müze Müdürü Osman Hamdi Beye götürmesini önerdiler. Genç ressamın pipolu oto portresini beğenen Osman Hamdi Bey, bundan sonra yapacağı resimleri kendisine göstermesini istedi.

Iskender Ferit and Henri Prost advised him to take his paintings to Osman Hamdi Bey, the well known Turkish painter who was also the founder and director of the Museum. Osman Hamdi Bey, who liked the selfportrait of the young artist, asked him to show him his further works.
1908

(İkinci Meşrutiyet). Hüseyin Avni, Müze Müdürü Osman Hamdi Bey tarafından Abdülmecit Efendiye, resim tahsili için Parise göndermek istediği öğrenci adayı olarak tavsiye edildi. Genç ressam, aslında 1906 da gerçekleştirdiği pipolu kendi portresini 1908 olarak tarihleyip imzalayarak Abdülmecit Efendi'nin beğenisine sundu.

(The Second Constitution.) Huseyin Avni was recommended by Osman Hamdi Bey to Abdulmecid Efendi as a condidate for the sate scholarship given to young artists to study in Paris. The young artist showed Abdulmecid Efendi the selfportrait which he had painted in 1906, signing it as 1908.
1909

Elde bulunan yazılı belgede kendi açıklamasına göre sanatçı 11.1.1909 da Fransaya hareket etti. 26 Şubat 1909 da Pariste "I'Ecole Nationale Speciale des Beaux-Art" dan kurları izleme belgesi aldı ve "Cormon" Atölyesinde resim çalışmalarına başladı.

Hüseyin Avni left for Paris on January 1909 and enrolled to "L'Ecole Nationale Speciale des Beaux-Arts" in February 26, 1909 and started to study painting in "Cormon" Atelier.

1909-1912. Ressam Guillonnet ve Ressam Andre Lecomte Du Noüy ile dostluk kurarak arada atölyelerine devam etti.

1909-1912, he became friends with painter Guillonnet and Andre Lecomte Du Nouy and started to study in their ateliers.
1912

İstanbul'a geri çağırıldı.

He was called back to Istanbul.

1912-1914. "İstanbul Sultanisi"nde (İstanbul Erkek Lisesi) resim öğretmeni olarak görev yaptı.

1912-1914. He taught painting in Istanbul Erkek Lisesi.
1915

"Kandilli İnas Sultanisi"nde (Kandilli Kız Lisesi) Fransızca öğretmenliği yaptı.

He taught French in the girls school in Kandilli.

27 Ekim. Pariste Louvre Müzesinde sanatçı tarafından kopyası yapılan Luca Giordano'nun "Mars ile Venüs" tablosunun kopyasının da bulunduğu koleksiyon Güzel Sanatlar Okulunda toplandı ve okulun büyük salonu ile yanındaki odada sergilendi.

October 27. His copy of Luca Giordano's "Mars and Venus" the original of which is in Louvre Museum, Paris was exhibited in the School of Fine Arts with works of other artists.
1916

İlkbahar 1. "Galatasaraylılar Yurdu Resim Sergisi"ne iki resim ile katıldı.

In spring he joined the exhibition in "Galatasaraylilar Yurdu" with two paintings.

26.7.1916. Hilal Gazetesi'nde (No.418) "Le Mouvement Artistique, I'Exposition de Peinture du Galata-Saraililar-Yourdou" başlıklı yazısı yayınlandı.

His article with title "Le Mouvement Artistique, l'Exposition de Peinture du Galata-Saraililar-Yourdou" was published in newspaper Hilal (date July 7th, No.418)
1917

Sonbahar. İstanbul'da Galatasaraylılar Yurdunda açılan "Savaş Resimleri ve Diğerleri" Sergisi'ne ,20 resim ile katıldı.

In automn he joined the exhibition of "Paintings of War and Others" with 20 paintings.
1918

Şubat-Mart. "Orient Litteraire"in idare kısmında düzenlenen ilk sergi, Avni Lifij'in kişisel sergisi oldu. (Desenler, yağlı boyalar). (28/2/1918. Orient Litteraire'de Jean Elle'in sanatçı hakkında makalesi, 3/3/1918. Orient litteraire'de "Notre exposition"adlı makale.)

February-March. His first individual exhibition covering his drawings and paintings took place in the building of "Orient Litteraire". (28/2/1918, article in Orient Litteraire about the artist and the exhibition by Jean Elle. 3/3/1918, article in Orient Litteraire with title "Notre exposition".

(Mütareke.) Davutpaşa Orta Mektebinde Fransızca öğretmenliği yaptı.

(Armistice.) He taught French at Davutpasa Secondary School.

VİYANA'da sergilenen "Savaş Resimleri ve Diğerleri Sergisi"ne 18 resim ile katıldı. (Katalog der Ausstellung Türkischer Maler - 1918)

He joined the exhibition of "Painting about War and Others" in Vienna with 18 paintings. (Katalog der Auststellung Türkischer Maler -1918)
1919

11 Temmuz. Doktor İbrahim Şazi'nin Kızı Harika Şazi ile nikahlandı.

July 11. He became engaged to Harika Şazi, the daughter of Dr. Ibrahim Sazi.

Galatasaray Resim Sergisi'ne bir resim ile katıldı.

He joined Galatasaray Painting Exhibition with one painting.
1921

12 Mart. İçinde sanatçının da beş eseri bulunan hükümete ait olan 56 adet tablo, Maarif Kurulunun 12.3.1921 günlü mazbatası uyarınca Resim Eserleri koleksiyonuna katıldı. (Elvahı Nakşiye Koleksiyonu [Resim Tabloları Koleksiyonu], yazan: Müze Müdürü Halil Edhem, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayı 58, 1924)

March 12. 56 paintings owned by the government were included in the Official Painting Collection with the decree of the Education Council bearing the same date. Six of these paintings belonged to Huseyin Avni Lifij.
1922

25 Mart. Doktor İbrahim Şazi'nin kızı Harika Şazi ile evlendi.

March 25. He married Harika Şazi, daughter of Dr. Ibrahim Sazi.

16 Temmuz-Ağustos sonu. Türk ressamlar Cemiyeti Tarafından düzenlenen 4. Galatasaray Resim Sergisi'ne üç resim ile katıldı.

July 16 - end of August. He participated in the Fourth Galatasaray Exhibition arranged by Society of Turkish Painters with three paintings.

Aynı yıl kurulan Serbest Resim Atelyesindeki sergiye 7 poşad ve 1 eskiz ile katıldı.

He participated in the exhibition at Free Painting Studio estabilished in the same year with 7 pochades and one sketch.

Ekim. Bursa'ya Mustafa Kemal'i karşılamak için giden öğretmenler arasında sanatçı ile birlikte eşi Harika ve eşinin kardeşi Heykeltraş Nijad'da bulunuyordu. Mustafa Kemal Avni Lifij'i Ankaraya götürdü ve Erkanı Harbiye'de dört ay misafir etti. Sanatçı Ankaraya bu ilk ziyaretinde Mareşal Fevzi Çakmak'ın portresini gerçekleştirdi. (Bugün Ankarada Milli Kütüphanede)

October. Avni Lifij, his wife Harika and her brother sculptor Nijad were among the teachers who went to Bursa to welcome Mustafa Kemal. Mustafa Kemal took Avni Lifij to Ankara where he stayed at the quarters of General Staff for four months. On this first visit he painted a portrait of Maresal Fevzi Cakmak. (Today in Ankara in the National Library)

Ankara dönüşü "Karagün" ve "Akgün" tablolarının hazırlık çalışmalarına başladı. Bir yıl sonunda söz konusu komposizyon tuvale uygulandı. (Bugün Ankarada Milli Kütüphanede)

After returning from Ankara he started to work on "Karagun" and "Akgun". He finished these compositions a year later. (Today in Ankara in the National Library)
1923

Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Tezyini Sanatlar (Dekoratif Sanatlar) öğretmenliğine atandı. Ölümüne kadar Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Tezyiniye Muallimi olarak görevde kaldı.

He was appointed instructor of Decorative Arts in the Academy of Fine Arts. He kept this position until his death.

Mareşal Fevzi Çakmak Mesaide tablosunu gerçekleştirdi. (Bugün İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde)

He completed a painting showing Maresal Fevzi Cakmak at work. (Museum of Painting and Sculpture, Istanbul)
1924

Halil Edhem'in "Elvahı Nakşiye Koleksiyonu" (Resim Tabloları Koleksiyonu) kitabı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarda (Sayı: 58) yayınlandı.

Halil Edhem's "Elvahi Naksiye Koleksiyonu" was published by the Ministry of Education. Six of his works were incuded in this collection.
1925

26.12.1925. Sanatçı Sanayi-i Nefise Mektebi Alisinden Fransaya gitme iznini aldı.

December 26. The artist received permision from the Academy to go to France.
1926

15.2.1926 - 14.3.1926 arası sanatçı tekrar Paris'te. Maurice Meys'in konferansına davetli olarak gitti.

February 15 - March 14, Avni Lifij in Paris again. He was invited to a lecture of Maurice Meys by himself.
1927

Türk Sanayi-i Nefise Birliği Resim Şubesi 4. Ankara Resim Sergisi'ne iki resim ile katıldı.

He participated in the fourth exhibition of the Turkish Union of Fine Arts with two paintings.
1927

2 Haziran. Lalelide Harikzedegan Apartmanındaki odasında hayatı son buldu.

June 2. He died in his flat at Harikzedegan Apartment in Laleli, Istanbul.

Ayten Sirel tarafından hazırlanmış olan bu özgeçmiş,
"AVNİ LİFİJ - Poşadlar" kitabından alınmıştır.

This biography prepared by Ayten Sirel,
has been taken from the book "AVNI LIFIJ - Pochades".

GERİ - BACK